Ο Διαστημικός Καιρός (ΔΚ) αναγνωρίζεται ευρέως σήμερα ως ένας σοβαρός κίνδυνος για τις υποδομές και την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μία μεγάλη κοινότητα χρηστών του ΔΚ που λειτουργούν στην περιοχή της Μεσογείου η οποία απαιτεί ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ΔΚ. Το πρόγραμμα SWE-MED, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) στα πλαίσια του προγράμματος Space Situational Awareness (SSA), στοχεύει στο να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι βασικές απαιτήσεις των πελατών του τομέα SSA SWE πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες των τελικών χρηστών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου (δηλαδή σε Ευρωπαϊκές περιοχές χαμηλού γεωγραφικού πλάτους).

Η προηγούμενη αλληλεπίδραση με τους χρήστες στην περιοχή της Μεσογείου αποδεικνύει ότι αυτοί οι χρήστες απαιτούν στοιχεία των υπηρεσιών ΔΚ να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους λόγω των διαφορετικών τοπικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με χρήστες που λειτουργούν σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Για παράδειγμα, οι συνηθισμένοι παγκόσμιοι γεωμαγνητικοί δείκτες (όπως ο δείκτης Kp ή Dst) ενδέχεται να μην παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες για τις συνθήκες του ΔΚ για αυτούς τους χρήστες.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Να επανεξεταστούν οι βασικές απαιτήσεις των πελατών του τομέα SSA SWE και να καθοριστούν οι ανάγκες για προσαρμογή στις απαιτήσεις αυτές.
  • Να προσδιοριστούν τα μέσα με τα οποία μπορούν να εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό εγκαταστάσεις ήδη χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ESA στην περιοχή της Μεσογείου.
  • Να αναπτυχθεί ένα πλάνο πορείας που θα περιλαμβάνει τόσο την ανάπτυξη προϊόντων με βάση τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες όσο και τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις αυτών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χρηστών ΔΚ στην περιοχή αυτή.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων ημερίδων σε πέντε χώρες της Μεσογείου: τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι στοχοθετημένοι τομείς περιλαμβάνουν την επικοινωνία και πλοήγηση, την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ανοικτών θαλάσσιων πόρων, τη λειτουργία συστημάτων παροχής ενέργειας, τη λειτουργία των αγωγών, τη λειτουργία των σιδηροδρόμων, την αεροπορία, τη ναυτιλία, την παρακολούθηση και ασφάλεια των δορυφόρων.

Το έργο αυτό θα αποτελέσει μία άσκηση με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές: η ESA θα συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι απαιτήσεις των πελατών του τομέα SSA SWE πρέπει να ενισχυθούν, ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες θα επωφεληθούν, καθώς η ESA θα προσπαθήσει να προσαρμόσει τις απαιτήσεις ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των τελικών χρηστών που λειτουργούν την περιοχή της Μεσογείου.