Ανάγκες Χρηστών Διαστημικού Καιρού στην Περιοχή της Μεσογείου

ESA

SWE-MED

Ο Διαστημικός Καιρός (ΔΚ) αναγνωρίζεται ευρέως σήμερα ως ένας σοβαρός κίνδυνος για τις υποδομές και την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μία μεγάλη κοινότητα χρηστών του ΔΚ που λειτουργούν στην περιοχή της Μεσογείου, η οποία απαιτεί ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ΔΚ. Το πρόγραμμα SWE-MED, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) στα πλαίσια του προγράμματος Space Situational Awareness (SSA), στοχεύει στο να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι βασικές απαιτήσεις των πελατών του τομέα SSA SWE πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες των τελικών χρηστών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων ημερίδων σε πέντε χώρες της Μεσογείου: τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι στοχοθετημένοι τομείς περιλαμβάνουν την επικοινωνία και πλοήγηση, την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ανοικτών θαλάσσιων πόρων, τη λειτουργία συστημάτων παροχής ενέργειας, τη λειτουργία των αγωγών, τη λειτουργία των σιδηροδρόμων, την αεροπορία, τη ναυτιλία, την παρακολούθηση και ασφάλεια των δορυφόρων.

Ξεκινήστε εδώ